HARD POWER FCF 2017 tournament 1st stage

May 7, 2017Winner Looser Method Round Time
Mahmoud Hazamov Valery Shirobokov Suffocations 1 1:45
Vitaliy Suvorov Mukhammadlatif Holov Knockouts 2 1:26
Shamil Mustapaev Nazar Magomedov Submissions 1 1:19
Akhmednabi Magomedov Rasoul Taysumov By points 3 12
Stanislav Klybik Elmir Gasymov Knockouts 1 0:53
Bogdan Bulakh Alexander Obraztsov Submissions 1 2:50

On May 7, 2017 to Taganrog the 1st stage of the HARD POWER FCF 2017 Tournament has taken place.

53kg
Islam Chagarov (Russia) -VS- Mikhail Lyazhenko (Russia)
WIN
Islam Chagarov (Russia)

61kg
Alim Makhmudov (Russia) -VS- Artur Bavizhev (Russia)
WIN
Artur Bavizhev (Russia)

71kg
Amur Mamsirov (Russia) -VS- Alexey Raskoshny (Russia)
WIN
Alexey Raskoshny (Russia)

+77kg
Dmitry Solovyov (Russia) -VS- Dmitry Martynenko (Russia)
WIN
Dmitry Martynenko (Russia)

57kg
Valery Shirobokov (Russia) -VS- Mahmoud Khazamov (Russia)
WIN
Mahmoud Khazamov (Russia)

61kg
Muhammadlatif Khaloth (Tajikistan) -VS- Vitaly Suvorov (Russia)
WIN
Vitaly Suvorov (Russia)

66kg
Shamil Mustapayev (Russia) -VS- Nazar Magomedov (Russia)
WIN
Shamil Mustapayev (Russia)

71kg
Taysumov Rasoul (Russia) -VS- Magomedov Akhmednabi (Russia)
WIN
Magomedov Akhmednabi (Russia)

93kg
Elmir Gasymov (Russia) -VS- Stanislav Klybyk (Russia)
WIN
Stanislav Klybyk (Russia)

+93kg
Alexander Obraztsov (Russia) -VS- Bogdan Bulakh (Russia)
WIN
Bogdan Bulakh (Russia)